|   EN

Aktualności

JM Rektor podczas otwarcia LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa JęzykoznawczegoZakończył się LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, organizowany w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 13 - 15 września 2021 r. Konferencja zgromadziła grono wybitnych specjalistów językoznawców – badaczy języka polskiego, języków obcych i komunikacji.

Komunikat Nr 18/140/2021

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 9 września 2021 r.


w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

I. Organizacja zajęć w siedzibie i poza siedzibą Akademii im. Jakuba z Paradyża

1. Kształcenie w Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym, o którym mowa w Komunikacie Nr 17/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w AJP, z zastrzeżeniem ust. 2-21. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej rektor może zmienić tryb kształcenia.

2. Zajęcia, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywają się w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, od wtorku do soboty. Dotyczy to w szczególności:

    1) zajęć warsztatowych i laboratoryjnych na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i  nauki o zdrowiu;

   2) części wykładów, konwersatoriów, seminariów, proseminariów i ćwiczeń wskazanych przez dziekana.

Wykaz powyższych zajęć zostanie podany do wiadomości studentów poszczególnych kierunków studiów do dnia 30 września 2021 r. przez dziekana, za pośrednictwem strony internetowej AJP.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w trybie hybrydowym z elementami kształcenia zdalnego, gdzie 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, poza siedzibą AJP, w ramach zajęć terenowych. Pozostałe 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywających się w trybie zdalnym realizowane będzie w formie samokształcenia kierowanego. Formę organizacji zajęć prowadzonych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego AJP ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego AJP w zależności od sytuacji epidemicznej.

4. Zajęcia sportowe Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz treningi i rozgrywki ligowe Klubu Sportowego ENEA AZS AJP Gorzów odbywają się w siedzibie AJP.

5. Lektoraty języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.

6. Kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów odbywających część studiów w AJP odbywa się na zasadach określonych w niniejszym komunikacie.

7. Praktyki na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywają się w formie ustalonej przez opiekuna praktyk zawodowych za zgodą właściwego dziekana. Praktyki na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywają się w formie ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce. O miejscu i formie odbywania praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym informuje studentów właściwy dziekan.

8. Konsultacje odbywać się będą w trybie zdalnym w dotychczas obowiązującym wymiarze, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia. Informacje o terminie, wykorzystywanym narzędziu oraz sposobie uczestnictwa w konsultacjach są publikowane na stronie wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich sprawuje właściwy dziekan.

10. Kształcenie na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia może być prowadzone w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym (co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie), albo kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie stacjonarnym (co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie). Rekomenduje się prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednak ze względu na specyfikę poszczególnych programów studiów podyplomowych lub innych form kształcenia, dopuszcza się organizację części lub całości zajęć w siedzibie AJP. Decyzję o realizacji części lub całości zajęć w siedzibie AJP podejmuje dziekan – w przypadku studiów podyplomowych na wniosek właściwego kierownika tych studiów.

11. Zajęcia realizowane przez pracowników AJP w ramach klas patronackich będą prowadzone w trybie zdalnym lub w siedzibie szkoły średniej. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla danej klasy patronackiej określa dziekan wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

12. Wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie zdalnym będą prowadzone w czasie rzeczywistym, w formie synchronicznego kontaktu ze studentami/słuchaczami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.

13. Zmiana terminu odbywania zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wymaga zgody studentów/słuchaczy oraz dziekana i zgłoszenia tego faktu do sekretariatu dziekana w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

14. Platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana pomocniczo do prowadzenia zajęć.

15. AJP zapewnia pracownikom dostęp do szerokopasmowego Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci we własnych pokojach lub salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Administracyjnym na adres mbedarz@ajp.edu.pl lub ezygarlowska@ajp.edu.pl.

16. Przy układaniu planu zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dziekan kieruje się następującymi wytycznymi:

   1) blokowanie zajęć w sposób umożliwiający przeprowadzenie co najmniej czterogodzinnego pasma zajęć z jednym wykładowcą;

   2) rozpoczynanie zajęć w pasmach, o których mowa w pkt 1, o różnych godzinach np.: 8:00, 8:15, 8:30 itd., w celu upłynnienia i zmniejszenia potoków studentów/słuchaczy w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w budynkach AJP;

  3) wprowadzanie kilku minutowej przerwy po każdych 40 minutach zajęć, w tym wietrzenie pomieszczenia połączone z odkażaniem klamek bez przemieszczania się studentów/słuchaczy biorących udział w zajęciach.

17. Plany zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostaną udostępnione na stronie internetowej AJP do dnia 30 września br. Zajęcia zdalne odbywać się będą wyłącznie zgodnie z planem zajęć.

18. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom/słuchaczom wymagania konieczne do rozliczenia ich semestralnej pracy. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:

     1) wariant tradycyjny (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z zajęć, w siedzibie AJP);

     2) wariant zdalny – w przypadku braku możliwości zaliczenia w siedzibie AJP.

19. Co najmniej 50% pierwszych zajęć studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, odbywa się obligatoryjnie w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, w terminach wskazanych w planie zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w rozdziale IV.

20. Dzień Adaptacyjny oraz szkolenie BHP odbywać się będzie w trybie zdalnym.

21. AJP zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie AJP w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie kształcenia w trybie zdalnym, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć w siedzibie AJP zostanie zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej AJP

    Korzystanie z zasobów Biblioteki przez studentów/ słuchaczy odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, według następującego schematu: wypożyczający podaje tytuł książki i czeka, aż pracownik Biblioteki przyniesie i przekaże poszukiwaną książkę. W poniedziałki i piątki Biblioteka jest nieczynna dla studentów/słuchaczy.

III. Noclegi i najmy

1. Nauczyciele akademiccy zachowują prawo do korzystania z pokoi dydaktycznych oraz noclegów w pokojach i mieszkaniach służbowych zlokalizowanych w budynku Rektoratu przy ul. Teatralnej 25 oraz w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9.

2. Zakwaterowanie studentów w Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9 odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z zasadą jeden pokój, jeden student. Dopuszcza się zakwaterowanie w jednym pokoju większej liczby studentów niż jeden, w przypadku wcześniej złożonego oświadczenia o chęci wspólnego zamieszkania i świadomości większego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

3. Utrzymuje się możliwość korzystania przez najemców z pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Studenta Nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

4. Utrzymuje się możliwość korzystania przez Policję z Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa zlokalizowanego w budynku nr 8 przy ul. Fryderyka Chopina 52, w godzinach niekolidujących z zajęciami dydaktycznymi organizowanymi dla studentów/słuchaczy AJP.

5. Wnioski o najem rozpatrywane są indywidualnie.

6. Utrzymuje się zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Studenta nr 1 przez osoby trzecie, o którym mowa w Komunikacie Nr 2/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 marca 2020 r.

IV. Reżim sanitarny w siedzibie AJP.

1. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w siedzibie AJP wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń AJP, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa (maseczki) poza miejscem pracy oraz dezynfekcji rąk, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach w wypadku niestosowania się do tych wymogów.

2. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych w siedzibie AJP.

3. Bieżące wytyczne związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia zajęć w salach AJP zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi dotyczą w szczególności:

   1) zabezpieczenia sal w siedzibie AJP w środki do dezynfekcji;

   2) mierzenia temperatury osobom wchodzącym do siedziby AJP, w tym w razie potrzeby osobom przebywającym na terenie siedziby AJP lub wzbudzającym podejrzenie występowania objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2;

   3) nieprzebywania w toaletach większej liczby osób niż połowa liczby kabin;

   4) powszechnego niekorzystania z wind, z wyłączeniem osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ich opiekunami;

   5) nakazu noszenia w siedzibie AJP, w widocznym miejscu, legitymacji pracowniczych i studenckich, a w przypadku osób trzecich wchodzących na teren siedziby AJP, nakazu złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.

4. AJP wydziela w następujący sposób izolatoria:

    1) Kampus przy ul. Fryderyka Chopina 52:

        a) budynek nr 1-2 (Hala Sportowa) sala 006;

        b) budynek nr 5 sala 002,

        c) budynek nr 6 sala 001,

        d) budynek nr 7 sala 209,

        e) budynek nr 8 sala 401,

        f) budynek nr 9 (Biblioteka im. Elizy Orzeszkowej) miejsce przy Archiwum,

2) Kampus przy ul. Teatralnej 25:

    a) budynek nr 1 i 2 sala 006,

    b) budynek nr 3 (Biblioteka im. prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko) sala 014.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

Komunikat Nr 18/140/2021

 REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 9 września 2021 r.


w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

I. Organizacja zajęć w siedzibie i poza siedzibą Akademii im. Jakuba z Paradyża

1. Kształcenie w Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym, o którym mowa w Komunikacie Nr 17/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w AJP, z zastrzeżeniem ust. 2-21. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej rektor może zmienić tryb kształcenia.

2. Zajęcia, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywają się w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, od wtorku do soboty. Dotyczy to w szczególności:

    1) zajęć warsztatowych i laboratoryjnych na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i  nauki o zdrowiu;

   2) części wykładów, konwersatoriów, seminariów, proseminariów i ćwiczeń wskazanych przez dziekana.

Wykaz powyższych zajęć zostanie podany do wiadomości studentów poszczególnych kierunków studiów do dnia 30 września 2021 r. przez dziekana, za pośrednictwem strony internetowej AJP.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w trybie hybrydowym z elementami kształcenia zdalnego, gdzie 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, poza siedzibą AJP, w ramach zajęć terenowych. Pozostałe 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywających się w trybie zdalnym realizowane będzie w formie samokształcenia kierowanego. Formę organizacji zajęć prowadzonych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego AJP ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego AJP w zależności od sytuacji epidemicznej.

4. Zajęcia sportowe Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz treningi i rozgrywki ligowe Klubu Sportowego ENEA AZS AJP Gorzów odbywają się w siedzibie AJP.

5. Lektoraty języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.

6. Kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów odbywających część studiów w AJP odbywa się na zasadach określonych w niniejszym komunikacie.

7. Praktyki na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywają się w formie ustalonej przez opiekuna praktyk zawodowych za zgodą właściwego dziekana. Praktyki na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywają się w formie ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce. O miejscu i formie odbywania praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym informuje studentów właściwy dziekan.

8. Konsultacje odbywać się będą w trybie zdalnym w dotychczas obowiązującym wymiarze, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia. Informacje o terminie, wykorzystywanym narzędziu oraz sposobie uczestnictwa w konsultacjach są publikowane na stronie wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich sprawuje właściwy dziekan.

10. Kształcenie na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia może być prowadzone w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym (co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie), albo kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie stacjonarnym (co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie). Rekomenduje się prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednak ze względu na specyfikę poszczególnych programów studiów podyplomowych lub innych form kształcenia, dopuszcza się organizację części lub całości zajęć w siedzibie AJP. Decyzję o realizacji części lub całości zajęć w siedzibie AJP podejmuje dziekan – w przypadku studiów podyplomowych na wniosek właściwego kierownika tych studiów.

11. Zajęcia realizowane przez pracowników AJP w ramach klas patronackich będą prowadzone w trybie zdalnym lub w siedzibie szkoły średniej. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla danej klasy patronackiej określa dziekan wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

12. Wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie zdalnym będą prowadzone w czasie rzeczywistym, w formie synchronicznego kontaktu ze studentami/słuchaczami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.

13. Zmiana terminu odbywania zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wymaga zgody studentów/słuchaczy oraz dziekana i zgłoszenia tego faktu do sekretariatu dziekana w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

14. Platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana pomocniczo do prowadzenia zajęć.

15. AJP zapewnia pracownikom dostęp do szerokopasmowego Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci we własnych pokojach lub salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Administracyjnym na adres mbedarz@ajp.edu.pl lub ezygarlowska@ajp.edu.pl.

16. Przy układaniu planu zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dziekan kieruje się następującymi wytycznymi:

   1) blokowanie zajęć w sposób umożliwiający przeprowadzenie co najmniej czterogodzinnego pasma zajęć z jednym wykładowcą;

   2) rozpoczynanie zajęć w pasmach, o których mowa w pkt 1, o różnych godzinach np.: 8:00, 8:15, 8:30 itd., w celu upłynnienia i zmniejszenia potoków studentów/słuchaczy w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w budynkach AJP;

  3) wprowadzanie kilku minutowej przerwy po każdych 40 minutach zajęć, w tym wietrzenie pomieszczenia połączone z odkażaniem klamek bez przemieszczania się studentów/słuchaczy biorących udział w zajęciach.

17. Plany zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostaną udostępnione na stronie internetowej AJP do dnia 30 września br. Zajęcia zdalne odbywać się będą wyłącznie zgodnie z planem zajęć.

18. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom/słuchaczom wymagania konieczne do rozliczenia ich semestralnej pracy. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:

     1) wariant tradycyjny (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z zajęć, w siedzibie AJP);

     2) wariant zdalny – w przypadku braku możliwości zaliczenia w siedzibie AJP.

19. Co najmniej 50% pierwszych zajęć studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, odbywa się obligatoryjnie w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, w terminach wskazanych w planie zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w rozdziale IV.

20. Dzień Adaptacyjny oraz szkolenie BHP odbywać się będzie w trybie zdalnym.

21. AJP zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie AJP w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie kształcenia w trybie zdalnym, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć w siedzibie AJP zostanie zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej AJP

    Korzystanie z zasobów Biblioteki przez studentów/ słuchaczy odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, według następującego schematu: wypożyczający podaje tytuł książki i czeka, aż pracownik Biblioteki przyniesie i przekaże poszukiwaną książkę. W poniedziałki i piątki Biblioteka jest nieczynna dla studentów/słuchaczy.

III. Noclegi i najmy

1. Nauczyciele akademiccy zachowują prawo do korzystania z pokoi dydaktycznych oraz noclegów w pokojach i mieszkaniach służbowych zlokalizowanych w budynku Rektoratu przy ul. Teatralnej 25 oraz w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9.

2. Zakwaterowanie studentów w Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9 odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z zasadą jeden pokój, jeden student. Dopuszcza się zakwaterowanie w jednym pokoju większej liczby studentów niż jeden, w przypadku wcześniej złożonego oświadczenia o chęci wspólnego zamieszkania i świadomości większego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

3. Utrzymuje się możliwość korzystania przez najemców z pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Studenta Nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

4. Utrzymuje się możliwość korzystania przez Policję z Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa zlokalizowanego w budynku nr 8 przy ul. Fryderyka Chopina 52, w godzinach niekolidujących z zajęciami dydaktycznymi organizowanymi dla studentów/słuchaczy AJP.

5. Wnioski o najem rozpatrywane są indywidualnie.

6. Utrzymuje się zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Studenta nr 1 przez osoby trzecie, o którym mowa w Komunikacie Nr 2/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 marca 2020 r.

IV. Reżim sanitarny w siedzibie AJP.

1. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w siedzibie AJP wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń AJP, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa (maseczki) poza miejscem pracy oraz dezynfekcji rąk, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach w wypadku niestosowania się do tych wymogów.

2. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych w siedzibie AJP.

3. Bieżące wytyczne związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia zajęć w salach AJP zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi dotyczą w szczególności:

   1) zabezpieczenia sal w siedzibie AJP w środki do dezynfekcji;

   2) mierzenia temperatury osobom wchodzącym do siedziby AJP, w tym w razie potrzeby osobom przebywającym na terenie siedziby AJP lub wzbudzającym podejrzenie występowania objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2;

   3) nieprzebywania w toaletach większej liczby osób niż połowa liczby kabin;

   4) powszechnego niekorzystania z wind, z wyłączeniem osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ich opiekunami;

   5) nakazu noszenia w siedzibie AJP, w widocznym miejscu, legitymacji pracowniczych i studenckich, a w przypadku osób trzecich wchodzących na teren siedziby AJP, nakazu złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.

4. AJP wydziela w następujący sposób izolatoria:

    1) Kampus przy ul. Fryderyka Chopina 52:

        a) budynek nr 1-2 (Hala Sportowa) sala 006;

        b) budynek nr 5 sala 002,

        c) budynek nr 6 sala 001,

        d) budynek nr 7 sala 209,

        e) budynek nr 8 sala 401,

        f) budynek nr 9 (Biblioteka im. Elizy Orzeszkowej) miejsce przy Archiwum,

2) Kampus przy ul. Teatralnej 25:

    a) budynek nr 1 i 2 sala 006,

    b) budynek nr 3 (Biblioteka im. prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko) sala 014.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 17/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
w Akademii im. Jakuba z Paradyża    W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Akademia im. Jakuba z Paradyża informuje, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie prowadzone będzie, zgodnie z planem zajęć od dnia 4 października br. w ramach jednego z poniższych trybów:

  1. kształcenia w trybie stacjonarnym – 100% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  2. kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym – co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  3. kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie stacjonarnego
    – co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  4. kształcenia w trybie zdalnym – 100% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć.

    Prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym będzie uwzględniać aktualne wymagania reżimu sanitarnego określone przepisami prawa dotyczącymi zwalczania pandemii COVI-19, w szczególności w zakresie zachowania dystansu społecznego, a także uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.

    Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, w tym szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów wskażą dziekani wydziałów do dnia 24 września br.

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 17/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Certyfikat członkowstwa Krzysztofa Jankowskiego w Królewskim Towarzystwie Chemicznymmgr inż. Krzysztof Jankowski (p.o. Dyrektora Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii AJP) został w dniu 07.09.2021 r. członkiem Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (Associate Member Royal Society of Chemistry/AMRSC).


Królewskie Towarzystwo Chemiczne to organizacja zrzeszająca profesjonalnych chemików z całego Świata, a członkostwo w jej strukturach jest wyróżnieniem dla badacza. Początki Towarzystwa sięgają 1841 r., kiedy to zostało ustanowione Chemical Society of London (jego członkami byli wybitni chemicy brytyjscy m.in: Sir William Crooks).

Gratulujemy. 

 

 

         Szanowni Państwo

         W 1998 roku na bazie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich (którego zadaniem od 1991 roku było kształcenie nauczycieli dla zaspokojenia potrzeb lokalnego środowiska oświaty) została powołana Gorzowska Wyższa Szkoła Zawodowa, przemianowana rok później na PWSZ. Jej pierwszym – przez 9 lat – rektorem był prof. Zenon Głodek. Przygotowując się do kolejnych zmian, na które szczególnie intensywnie pracowaliśmy od 2007 roku, nadaliśmy jej w 2013 roku imię patrona, jakim jest Jakub z Paradyża – niezwykle wnikliwy i postępowy, bezsprzecznie najwybitniejszy europejski filozof przełomu średniowiecza i renesansu,  którego poglądy i publikacje stały się podstawą działalności Lutra i rozwoju myśli protestanckiej. Imię patrona uczelni miało m.in. świadczyć o ciągłości działalności uczelni w wypadku zmiany jej statusu z zawodowego na akademicki, co nastąpiło 13 maja 2016 roku, wraz z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy przyjętej przez Polski Parlament niemal jednogłośnie, zarówno przez Sejm (jego izbie niższej) jak i Senat (izbie wyższej).

Dnia 31 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 5-lecia Akademii im. Jakuba z Paradyża w 30-letniej historii Uczelni.


Uroczystość otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, która przywitała przybyłych gości. Następnie, na wniosek Pani Rektor, nastąpiło głosowanie nad porządkiem obrad Senatu AJP, które jednogłośnie zostało przyjęte. W pierwszym punkcie JM Rektor przedstawiła historię Uczelni, w której zebrani goście mogli usłyszeć o dynamicznym rozwoju, w tym m.in. o kierunkach studiów, o rozwoju kadry, rozwoju bazy, badań, współpracy z uczelniami partnerskimi, otoczeniem społeczno-gospodarczym i innych.

Po prezentacji Uczelni głos zabierali goście. Jako pierwszy wystąpił Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, który wyraził słowa uznania oraz chęć dalszego wspierania Akademii.

Drugim był Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, który odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz wyraził słowa uznania dla dorobku Akademii.

Głos zabrał także Mirosław Marcinkiewicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, który przypomniał początki uczelni i podkreślił uznanie dla rozwoju na przestrzeni lat.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sebastian Pieńkowski przekazał list oraz kwiaty od Przewodniczącego Rady Miasta Jana Kaczanowskiego w uznaniu rozwoju AJP.

Starosta Gorzowski Magdalena Pędziwiatr życzyła Akademii wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów oraz dalszego rozwoju naukowego kadry, jak i studentów.

Głos zabrał także Senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Komarnicki, który pogratulował JM Rektor rozwoju i dorobku AJP, a także życzył kolejnych, równie owocnych lat.

JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska otrzymała także wyrazy uznania od JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, który dodał, że Akademia może liczyć na wsparcie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Płonka pogratulowała dorobku, w tym kierunku pielęgniarstwo.

Kolejną osobą, która doceniła trud włożony w rozwój, podkreśliła zasługi JM Rektor dla Akademii była Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Krystyna Sibińska.

Na ręce JM Rektor został także złożony list gratulacyjny od Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Rafalskiej.

Zostały wręczone również wyróżnienia – powołania na stanowisko profesora AJP, które otrzymali: dr  Dorota Skrocka – Prodziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu, dr Małgorzata Trocka – Prodziekan Wydziału Ekonomicznego, dr Arkadiusz Wołoszyn – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji oraz dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus.

W ostatnim punkcie jednogłośnie przyjęto uchwałę jubileuszową.

 

Media o nas:

https://www.echogorzowa.pl/news/37/Akademia-im-Jakuba-z-Paradyza/2021-09-01/podwojny-jubileusz-gorzowskiej-uczelni-31322.html

https://www.radiogorzow.pl/142774/5-lat-akademii-im-jakuba-z-paradyza/

https://gorzow.tvp.pl/55626870/5-lat-akademii-im-jakuba-z-paradyza-z-okazji-jubileuszu-odbylo-spotkanie-senatu-uczelni

https://www.voxfm.pl/gorzow-wlkp/gorzow-5-lat-z-ajp-ak-AY9N-JRL4-ZFhS.html

https://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,27518363,akademia-im-jakuba-z-paradyza-obchodzi-pieciolecie-istnienia.html

https://www.zachod.pl/324732/142758/

https://um.gorzow.pl/aktualnosci/5-lat-gorzowskiej-akademii.html

https://www.eska.pl/gorzow/gorzow-5-lat-z-ajp-aa-Ug89-nqA3-9B8F.html

https://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2021-08-31/akademia-ma-dokladnie-piec-lat-9573.html

Back to top