|       |   EN

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2022/2023.

Rejestracja elektroniczna od czerwca 2022 na stronie uczelni.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od czerwca 2022 w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna ul. Chopina 52) w dni powszednie od godz. 10.00 do 16.00 (tel. 95 727 95 10). Dokumenty można także przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkoposlki z dopiskiem: rekrutacja.

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię w Uchwale Nr 29/000/2021 Senatu AJP z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 zmienionej Uchwałą Nr 67/000/2021 Senatu AJP z dnia 23 listopada 2021 (patrz: Ogólne warunki rekrutacji).

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

 • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu,
 • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od obowiązującej wówczas skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6, bardzo dobry, dobry, dopuszczający (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały.

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

Wydział Ekonomiczny:

 • finanse i rachunkowość 
 • logistyka 
 • zarządzanie 

Wydział Humanistyczny:

 • filologia polska 
 • filologia w zakresie języka angielskiego 
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw 
 • filologia w zakresie języka niemieckiego 
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw 
 • komunikacja medialna i społeczna 
 • pedagogika 
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Wydział Techniczny:

 • automatyka i robotyka 
 • energetyka 
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • turystyka i rekreacja
 • dietetyka - po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie

Back to top