|       |  EN

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2021/2022.

Rejestracja elektroniczna od 14 czerwca 2021 na stronie uczelni.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od 28 czerwca 2021 w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna ul. Chopina 52) w dni powszednie od godz. 10.00 do 16.00 (tel. 95 727 95 10). Dokumenty można także przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkoposlki z dopiskiem: rekrutacja.

Na kolejnym posiedzeniu Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne rozpatrzą dokumenty rekrutacyjne, które kandydaci złożą do 15 października 2021.

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię w Uchwale Nr 8/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 zmienionej Uchwałą Nr 54/000/2020 Senatu AJP z dnia 24 listopada 2020 oraz Uchwałą Nr 11/000/2021 Senatu AJP z dnia 16 lutego 2021 (patrz: Ogólne warunki rekrutacji).

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

 • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu,
 • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od obowiązującej wówczas skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6, bardzo dobry, dobry, dopuszczający (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały.

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 • administracja (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • bezpieczeństwo narodowe (limit miejsc na stacjonarne - 60)
 • kryminologia stosowana (limit miejsc na stacjonarne - 60)

Wydział Ekonomiczny:

 • finanse i rachunkowość (limit miejsc na stacjonarne - 60)
 • logistyka (limit miejsc na stacjonarne - 60)
 • zarządzanie profil praktyczny (limit miejsc na stacjonarne - 30)

Wydział Humanistyczny:

 • filologia polska (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • filologia w zakresie języka angielskiego (limit miejsc na stacjonarne - 60)
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • filologia w zakresie języka niemieckiego (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • komunikacja medialna i społeczna (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • pedagogika (limit miejsc na stacjonarne - 60)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie (limit miejsc na stacjonarne -30)

Wydział Techniczny:

 • automatyka i robotyka (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • energetyka (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • informatyka (limit miejsc na stacjonarne - 60)
 • inżynieria bezpieczeństwa (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • mechanika i budowa maszyn (limit miejsc na stacjonarne - 30)

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

 • turystyka i rekreacja (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • ratownictwo medyczne (limit miejsc - 40)
 • pielęgniarstwo (limit miejsc na stacjonarne - 30) - rekrutacja została zakończona

Back to top