(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (6 semestrów).

Oprócz zajęć dyadktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalności następuje od trzeciego roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

Studia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA o profilu praktycznym dotyczą bezpieczeństwa ludzi, maszyn, konstrukcji i systemów informatycznych. Zatem studiowanie inżynierii bezpieczeństwa oznacza naukę diagnozowania i oceny zagrożeń na etapie projektowania i konstrukcji maszyn, urządzeń i systemów, które podniosą poziom bezpieczeństwa. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa są również związane z diagnozowaniem i oceną bezpieczeństwa w warynkach eksploatacyjnych oraz działaniem ograniczającym poziom ewentualnych zagrożeń. Inżynier po ukończeniu tego kierunku posiada także i potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, psychologii, rozwiązań prawnych oraz obciążeń organizmu człowieka w warunkach stresu i innych nadmiernych obciążeń.


SPECJALNOŚCI oferowane od piątego semestru studiów:

- bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych

- bezpieczeństwo systemów informatycznych

- inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Specjalność: bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych.

Program kształcenia na specjalności bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych umożliwia poznanie zasad bezpiecznej obsługi maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych oraz zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dla maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych. Studenci są przygotowani do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie monitorowania, procesów decyzyjnych, eksploatacji i diagnostyki systemów i urządzeń oraz sposobów zarządzania nimi w zakresie inżynierii eksploatacji tych urządzeń.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych mogą zajmować w przedsiębiorstwach m.in. stanowiska pracy: inżynier bezpieczeństwa maszyn, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, inżynier utrzymania ruchu, inżynier serwisu, inżynier procesu.

 

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych

Program kształcenia na specjalnosci bezpieczeństwo systemów informatycznych umożliwia poznanie metod sprawnego funkcjonowania firm, które potrzebują zarówno bezpiecznego przechowywania informacji, jak i kontroli dostępu oraz bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu nieprzerwanej pracy. Studenci są przygotowani do wykonywania zadań zabezpieczających systemy komputerowe przedsiębiorstwa. W trakcie nauki studenci zapoznają się z prawnymi aspektami zabezpieczania informacji, szeroko pojętym bezpieczeństwem w systemach komputerowych oraz z problemami bezpieczeństwa w inżynierii oprogramowania.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych mogą zajmować w przedsiębiorstwach m. in. stanowiska pracy: specjalista ds. bezpieczeństwa IT, architekt bezpieczeństwa systemów, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, inżynier bezpieczeństwa, inżynier systemowy ds. pamięci masowych i systemów wykonywania kopii zapasowych.

 

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy

Program kształcenia w zakresie specjalności inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy jest skonstruowany w taki sposób, aby absolwent specjalności miał wiedzę o zagrożeniach powstających w miejscu pracy, czynnikach uciążliwych i szkodliwych zwiazanych ze środowiskami pracy, a także o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy. Studenci są przygotowani do identyfikacji zagrożeń i kształtowania właściwych, bezpiecznych warunków pracy oraz ich weryfikacji. Kształcenie w tej specjalności obejmuje także zagadnienia z zakresu ergonomii, w tym kształtowania struktury przestrzennej, biomechaniki, medycyny pracy, a także ekonomiki i psychologii pracy. Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa zarządzanie bezpieczeństwem, jakością, zarządzanie środowiskowe oraz wiedza z zakresu prawa pracy.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy mogą zajmować w przedsiębiorstwach m.in. stanowiska pracy: specjalista ds. bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych i samorządowych, wykładowca BHP, projektant stanowisk pracy, inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top