|       |  EN

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie Uchwały Nr 8/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 zmienionej Uchwałą Nr 54/000/2020 Senatu AJP z dnia 24 listopada 2020 oraz Uchwałą Nr 11/000/2021 Senatu AJP z dnia 16 lutego 2021.

Zapraszamy na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

 • pierwszego stopnia - licencjackie (3 lata, 6 semestrów) oraz inżynierskie (3,5 roku, 7 semestrów)
 • drugiego stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry)
 • jednolite studia magisterskie - 5 lat (10 semestrów).

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

 • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu,
 • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6), bardzo dobry, dobry, dostateczny (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały Senatu.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą kandydatom na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa zał. nr 4 do ww. Uchwały Senatu.

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do ww. Uchwały Senatu.

KANDYDAT NA STUDIA:

1) rejestruje się na stronie internetowej uczelni www.ajp.edu.pl od 14 czerwca 2021 w systemie e-rekrutacja i wypełnia elektroniczne podanie na studia podając swoje dane osobowe i informacje o wynikach matury oraz ukończonej szkole średniej (login UID i hasło należy zapamiętać!),

2) składa wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (lub dostarcza drogą pocztową) w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej ul. Chopina 52) od 28 czerwca 2021. Komisje Rekrutacyjne na kolejnych posiedzeniach rozpatrują dokumenty kandydatów i wpisują nowoprzyjętych na listę studentów, mając na uwadze limit miejsc na poszczególnych kierunkach.

3) Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które sporządzają listę przyjętych na kierunek, poziom i formę studiów (wg uzyskanych punktów za wynik egzmaniu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za przedmiot). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za wynik egzaminu maturalnego o przyjęciu decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przyjmują kandydatów do wyczerpania miejsc na poszczególnych kierunkach.

UWAGA! Rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo na rok akademicki 2021/2022 została zakończona.

Terminy posiedzeń Komisji i wpisania kandydatów na listę studentów:

 • 13 lipca 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 9 lipca 2021)
 • 27 lipca 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 23 lipca 2021)
 • 10 sierpnia 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 6 sierpnia 2021)
 • 24 sierpnia 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 20 sierpnia 2021)
 • 7 września 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 3 września 2021)
 • 14 września 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 10 września 2021)
 • 21 września 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 17 września 2021)
 • 28 września 2021 ((Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 24 września 2021)
 • 5 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 1 października 2021)

W przypadku ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej na kierunki studiów z wolnymi miejscami, Komisje Rekrutacyjne  ogłoszą listę przyjętych w termiach:

 • 12 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 8 października 2021)
 • 19 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 15 października 2021)
 • 26 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 22 października 2021)
 • 2 listopada 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 29 października 2021).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Kandydat o wynikach rekrutacji zostaje poinformowany na piśmie, jednocześnie informacja o przyjęciu na studia pojawia się na koncie wirtualnym w e-rekrutacja (dostęp po zalogowaniu wg UID i hasła nadanego kandydatowi w chwili rejestracji - ZAPAMIĘTAJ!).

 

Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą wnieść odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

Studia niestacjonarne są odpłatne.

 

Kandydat z niepełnosprawnościami w okresie 5-23 lipca i 10-30 września może skorzystać w Punkcie Rekrutacyjnym z konsultacji dotyczących różnych form wsparcia oferowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża dla studentów z niepełnosprawnościami. Konsultacje realizowane są w ramach projektu ,,Akademia równych szans - zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami'' z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA! Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na niektóre kierunki studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się - do 30 kwietnia 2021. Miejsce - sekretariat właściwego Wydziału.

Zasady, warunki i sposób potwierdzania efektów uczenia się określone są w Uchwale Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

Back to top