|       |   EN

Komunikat Nr 21/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zasad postępowania w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

                W związku z pojawiającymi się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża przypadkami zakażenia studentów i pracowników AJP wirusem SARS-CoV-2 informuję, że wprowadza się zasady postępowania ukierunkowane na sprawną obsługę takich przypadków i ustalenia osób mających kontakt z osobami zakażonymi.

                W okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, do czasu odwołania tego stanu, nakłada się na sekretariat danego wydziału AJP obowiązek realizacji procedur określonych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sekretariat danego wydziału AJP w przypadku otrzymania informacji o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, zobowiązany jest:

  1. ustalić listę osób mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną (studenci lub pracownicy AJP) podczas zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, seminaria, konferencje itp.);
  2. dokonać ustaleń danych osobowych osób mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, o których mowa w pkt 1;
  3. dokonać rejestracji osób mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną
    za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem  https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne – po rejestracji sekretariat wydziału AJP nie oczekuje na informację zwrotną Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
  4. powiadomić niezwłocznie osoby kwalifikujące się do kwarantanny, która nakładana jest z mocy prawa na osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2,
    z wyłączeniem osób zaszczepionych, które z kwarantanny są zwolnione.

Dążąc do realizacji wyżej opisanych obowiązków, pracownicy sekretariatu wydziału AJP zobowiązani są do założenia profilu zaufanego lub posiadania podpisu elektronicznego, w tym celu dnia 16 listopada br., w budynku Rektoratu, przy ul. Teatralnej 25, w Sali Senatu, o godz. 10:00 zorganizowane zostanie szkolenie dla pracowników sekretariatów AJP (obecność obowiązkowa).

Ponadto zobowiązuje się nauczycieli akademickich AJP do obowiązkowego sporządzania rzetelnych list obecności studentów na wszystkich zajęciach prowadzonych w kontakcie bezpośrednim, w siedzibie i poza siedzibą AJP. Przedmiotowe listy obecności należy udostępnić na pisemny, telefoniczny lub ustny wniosek pracownika sekretariatu danego wydziału AJP lub bezpośrednio dziekana/prodziekana danego wydziału AJP. Informuję, że powyższe procedury nie naruszają praw osób trzecich i wynikają z przepisów regulujących stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

             W załączeniu Instrukcja zgłaszania kwarantanny (…) opracowana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która ma zastosowanie również do studentów i pracowników AJP.

                W zakresie kontroli realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, w tym zasad postępowania w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, dziekan/prodziekan niezwłocznie przekazuje informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej na danym wydziale AJP Zespołowi ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 95-721-60-10.  

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Back to top