|       |   EN

Komunikat Nr 18/140/2021

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

 

I. Organizacja zajęć w siedzibie i poza siedzibą Akademii im. Jakuba z Paradyża

1. Kształcenie w Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym, o którym mowa w Komunikacie Nr 17/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w AJP, z zastrzeżeniem ust. 2-21. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej rektor może zmienić tryb kształcenia.

2. Zajęcia, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywają się w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, od wtorku do soboty. Dotyczy to w szczególności:

    1) zajęć warsztatowych i laboratoryjnych na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i  nauki o zdrowiu;

   2) części wykładów, konwersatoriów, seminariów, proseminariów i ćwiczeń wskazanych przez dziekana.

Wykaz powyższych zajęć zostanie podany do wiadomości studentów poszczególnych kierunków studiów do dnia 30 września 2021 r. przez dziekana, za pośrednictwem strony internetowej AJP.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w trybie hybrydowym z elementami kształcenia zdalnego, gdzie 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, poza siedzibą AJP, w ramach zajęć terenowych. Pozostałe 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywających się w trybie zdalnym realizowane będzie w formie samokształcenia kierowanego. Formę organizacji zajęć prowadzonych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego AJP ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego AJP w zależności od sytuacji epidemicznej.

4. Zajęcia sportowe Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz treningi i rozgrywki ligowe Klubu Sportowego ENEA AZS AJP Gorzów odbywają się w siedzibie AJP.

5. Lektoraty języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.

6. Kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów odbywających część studiów w AJP odbywa się na zasadach określonych w niniejszym komunikacie.

7. Praktyki na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywają się w formie ustalonej przez opiekuna praktyk zawodowych za zgodą właściwego dziekana. Praktyki na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywają się w formie ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce. O miejscu i formie odbywania praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym informuje studentów właściwy dziekan.

8. Konsultacje odbywać się będą w trybie zdalnym w dotychczas obowiązującym wymiarze, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia. Informacje o terminie, wykorzystywanym narzędziu oraz sposobie uczestnictwa w konsultacjach są publikowane na stronie wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich sprawuje właściwy dziekan.

10. Kształcenie na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia może być prowadzone w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym (co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie), albo kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie stacjonarnym (co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie). Rekomenduje się prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednak ze względu na specyfikę poszczególnych programów studiów podyplomowych lub innych form kształcenia, dopuszcza się organizację części lub całości zajęć w siedzibie AJP. Decyzję o realizacji części lub całości zajęć w siedzibie AJP podejmuje dziekan – w przypadku studiów podyplomowych na wniosek właściwego kierownika tych studiów.

11. Zajęcia realizowane przez pracowników AJP w ramach klas patronackich będą prowadzone w trybie zdalnym lub w siedzibie szkoły średniej. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla danej klasy patronackiej określa dziekan wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

12. Wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie zdalnym będą prowadzone w czasie rzeczywistym, w formie synchronicznego kontaktu ze studentami/słuchaczami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.

13. Zmiana terminu odbywania zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wymaga zgody studentów/słuchaczy oraz dziekana i zgłoszenia tego faktu do sekretariatu dziekana w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

14. Platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana pomocniczo do prowadzenia zajęć.

15. AJP zapewnia pracownikom dostęp do szerokopasmowego Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci we własnych pokojach lub salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Administracyjnym na adres mbedarz@ajp.edu.pl lub ezygarlowska@ajp.edu.pl.

16. Przy układaniu planu zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dziekan kieruje się następującymi wytycznymi:

   1) blokowanie zajęć w sposób umożliwiający przeprowadzenie co najmniej czterogodzinnego pasma zajęć z jednym wykładowcą;

   2) rozpoczynanie zajęć w pasmach, o których mowa w pkt 1, o różnych godzinach np.: 8:00, 8:15, 8:30 itd., w celu upłynnienia i zmniejszenia potoków studentów/słuchaczy w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w budynkach AJP;

  3) wprowadzanie kilku minutowej przerwy po każdych 40 minutach zajęć, w tym wietrzenie pomieszczenia połączone z odkażaniem klamek bez przemieszczania się studentów/słuchaczy biorących udział w zajęciach.

17. Plany zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostaną udostępnione na stronie internetowej AJP do dnia 30 września br. Zajęcia zdalne odbywać się będą wyłącznie zgodnie z planem zajęć.

18. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom/słuchaczom wymagania konieczne do rozliczenia ich semestralnej pracy. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:

     1) wariant tradycyjny (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z zajęć, w siedzibie AJP);

     2) wariant zdalny – w przypadku braku możliwości zaliczenia w siedzibie AJP.

19. Co najmniej 50% pierwszych zajęć studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, odbywa się obligatoryjnie w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, w terminach wskazanych w planie zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w rozdziale IV.

20. Dzień Adaptacyjny oraz szkolenie BHP odbywać się będzie w trybie zdalnym.

21. AJP zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie AJP w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie kształcenia w trybie zdalnym, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć w siedzibie AJP zostanie zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej AJP

    Korzystanie z zasobów Biblioteki przez studentów/ słuchaczy odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, według następującego schematu: wypożyczający podaje tytuł książki i czeka, aż pracownik Biblioteki przyniesie i przekaże poszukiwaną książkę. W poniedziałki i piątki Biblioteka jest nieczynna dla studentów/słuchaczy.

III. Noclegi i najmy

1. Nauczyciele akademiccy zachowują prawo do korzystania z pokoi dydaktycznych oraz noclegów w pokojach i mieszkaniach służbowych zlokalizowanych w budynku Rektoratu przy ul. Teatralnej 25 oraz w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9.

2. Zakwaterowanie studentów w Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9 odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z zasadą jeden pokój, jeden student. Dopuszcza się zakwaterowanie w jednym pokoju większej liczby studentów niż jeden, w przypadku wcześniej złożonego oświadczenia o chęci wspólnego zamieszkania i świadomości większego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

3. Utrzymuje się możliwość korzystania przez najemców z pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Studenta Nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

4. Utrzymuje się możliwość korzystania przez Policję z Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa zlokalizowanego w budynku nr 8 przy ul. Fryderyka Chopina 52, w godzinach niekolidujących z zajęciami dydaktycznymi organizowanymi dla studentów/słuchaczy AJP.

5. Wnioski o najem rozpatrywane są indywidualnie.

6. Utrzymuje się zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Studenta nr 1 przez osoby trzecie, o którym mowa w Komunikacie Nr 2/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 marca 2020 r.

IV. Reżim sanitarny w siedzibie AJP.

1. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w siedzibie AJP wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń AJP, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa (maseczki) poza miejscem pracy oraz dezynfekcji rąk, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach w wypadku niestosowania się do tych wymogów.

2. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych w siedzibie AJP.

3. Bieżące wytyczne związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia zajęć w salach AJP zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi dotyczą w szczególności:

   1) zabezpieczenia sal w siedzibie AJP w środki do dezynfekcji;

   2) mierzenia temperatury osobom wchodzącym do siedziby AJP, w tym w razie potrzeby osobom przebywającym na terenie siedziby AJP lub wzbudzającym podejrzenie występowania objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2;

   3) nieprzebywania w toaletach większej liczby osób niż połowa liczby kabin;

   4) powszechnego niekorzystania z wind, z wyłączeniem osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ich opiekunami;

   5) nakazu noszenia w siedzibie AJP, w widocznym miejscu, legitymacji pracowniczych i studenckich, a w przypadku osób trzecich wchodzących na teren siedziby AJP, nakazu złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.

4. AJP wydziela w następujący sposób izolatoria:

    1) Kampus przy ul. Fryderyka Chopina 52:

        a) budynek nr 1-2 (Hala Sportowa) sala 006;

        b) budynek nr 5 sala 002,

        c) budynek nr 6 sala 001,

        d) budynek nr 7 sala 209,

        e) budynek nr 8 sala 401,

        f) budynek nr 9 (Biblioteka im. Elizy Orzeszkowej) miejsce przy Archiwum,

2) Kampus przy ul. Teatralnej 25:

    a) budynek nr 1 i 2 sala 006,

    b) budynek nr 3 (Biblioteka im. prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko) sala 014.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

Back to top