Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim pod warunkiem:

 • wykazania się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia


oraz

 • ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl), lub
 • uzyskania potwierdzenia uczelni o przygotowaniu oraz stopniu znajomości języka polskiego pozwalające na podjęcie studiów w języku polskim.


NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH podejmować i odbywać kształcenie mogą:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r., poz. 107, 138 i 771),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Posiadacze ważnej KARTY POLAKA mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujacych obywateli polskich albo na zasadach określonych dla pozostałych cudzoziemców.


Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych w uchwale Senatu Akademii w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz obowiązek zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki.
Wyniki zagranicznego egzaminu maturalnego przeliczane są proporcjonalnie na wyniki starej lub nowej matury zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 

 • EFTA - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
 • Unia Europejska - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy


Cudzoziemcy niewymienieni wyżej mogą podejmować i odbywać kształcenie NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH na podstawie:
 

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.)
 4. decyzji Rektora uczelni,

jako:

 • stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 • jako stypendyści uczelni.

 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r., poz. 107, 138 i 771).

 

Wykaz dokumentów kandydata-cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH:

I) na studia pierwszego stopnia:

 1. ankieta osobowa cudzoziemca,
 2. podanie do Rektora o przyjęcie na studia – własnoręcznie napisane,
 3. polskie świadectwo dojrzałości lub zalegalizowane albo opatrzone apostille zagraniczne świadectwo,
 4. tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument,
 5. zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą – w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów,
 6. dokument potwierdzający polskie pochodzenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 609), z wyłączeniem osób posiadających ważną Kartę Polaka,
 7. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim wydany przez jednostkę wyznaczoną przez ministra ds. szkolnictwa wyższego,
 8. w przypadku braku zaświadczenia wymienionego w pkt 7, należy zwrócić się pisemnie do Rektora o przeprowadzenie postępowania potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z zarządzeniem Rektora AJP Nr 84/0101/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 9. zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
 10. kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 11. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub umowa zawarta z Narodowym funduszem Zdrowia na terytorium RP niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 12. 2 aktualne fotografie o wymiarach zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

II) na studia drugiego stopnia:

 1. ankieta osobowa cudzoziemca,
 2. podanie do Rektora o przyjęcie na studia – własnoręcznie napisane,
 3. polski dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom,
 4. tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument,
 5. zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów,
 6. dokument potwierdzający polskie pochodzenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 609), z wyłączeniem osób posiadających ważną Kartę Polaka,
 7. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim wydany przez jednostkę wyznaczoną przez ministra ds. szkolnictwa wyższego,
 8. w przypadku braku zaświadczenia wymienionego w pkt 7, należy zwrócić się pisemnie do Rektora o przeprowadzenie postępowania potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z zarządzeniem Rektora AJP Nr 84/0101/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 9. zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
 10. kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 11. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub umowa zawarta z Narodowym funduszem Zdrowia na terytorium RP niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 12. 2 aktualne fotografie o wymiarach zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W przypadku podejmowania studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich nie obowiązuje elektroniczna rekrutacja. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Dział Współpracy Międzynarodowej
Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

Dokumenty rozpatrywane są indywidualnie.


LEGALIZACJA I NOSTRYFIKACJA ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW O WYKSZTAŁCENIU

Zagraniczne świadectwo dojrzałości i dyplom legalizowane są w polskich placówkach konsularnych w kraju wydania tych dokumentów.
Świadectwo dojrzałości i dyplom wydane za granicą są uznawane w kraju na podstawie umowy międzynarodowej o uznawalności wykształcenia lub w trybie nostryfikacji.
Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez państwo, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub umowa ta przestała obowiązywać.

Nostryfikacja świadectw dojrzałości

Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć stosowny dokument – jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce.
Na terenie województwa lubuskiego nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, adres: ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolskim.


Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych

Nostryfikacji zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych dokonuje rada wydziału uczelni uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych odpowiadających kierunkowi studiów wyższych, którego ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą.
Postępowanie nostryfikacyjne polega na porównaniu polskich i zagranicznych programów studiów.
Zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych może być przedłożone w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447),
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467).


POBYT NA TERYTORIUM RP

Cudzoziemcy podejmujący studia w Polsce zobowiązani są posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na terenie województwa lubuskiego sprawy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców prowadzone są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, adres: ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE CUDZOZIEMCÓW

I. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

Umowę można podpisać w delegaturze Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 14/15, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. +48 95 733 63 03

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznanym za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

II. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Aleksandra Piotrowiak
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 721-60-70,  fax +48 95 721-60-05

email apiotrowiak@ajp.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (ankieta osobowa cudzoziemca z RODO.doc) ankieta osobowa cudzoziemca

Pobierz plik (Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.pdf) Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Lokalizacja

Kontakt

Back to top